Administration

Mr. Prabhakar Palodkar,
Precedent of Rajshree Shahu Education Society


Mr. Ganesh P. Palodkar ,
Secretory of Rajshree Shahu Education Society
Dr. ASHOK A. PANDIT
Principal

Dr. Gangadhar More
Vice Principal